Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości ze względu na skanowanie
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

Deklarację sporządzono dnia : 2.01.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony , [CTRL] oraz [-] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [ 0 ] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Kępka , adres poczty elektronicznej kontakt@bibliotekakoszarawa.pl , telefon kontaktowy: (33) 8610171 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie nr 142 , 34-332 Koszarawa 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteka znajduję się na parterze w budynku o szeroko rozumianej użyteczności (zespół szkolno-przedszkolny). Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony boiska z podjazdem. Przed wejściem głównym znajduje się 1 schód (brak podjazdu). Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomej i słabo widzącej. 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Wszystkie pomieszczenia Biblioteki na tym samym poziomie (pozbawione schodów).

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań wewnątrz budynku.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Gminna Biblioteką Publiczną w Koszarawie możliwy poprzez:

1. Korzystanie z poczty elektronicznej: kontakt@bibliotekakoszarawa.pl
2. Kontakt telefoniczny: 33 8610171
3. Przesyłanie faxów: 33 8610171
4. Korespondencję listowną na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie 142, 34-332 Koszarawa 

Narzędzia dostępności
Facebook