INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W  GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KOSZARAWIE

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018, iż:

 

1. Administrator danych. 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Dzieci  jest Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą 

w Koszarawie nr 142 

34-332 Koszarawa

tel. (33) 8610171

 e-mail: kontakt@bibliotekakoszarawa.pl

2. Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

Imię i nazwisko-Kinga Lach,  adres  poczty e-mail: kinga_lach@op.pl
Pisemnie na adres administratora

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Dzieci odbywa się w związku z realizacją zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych powierzonych określonymi przepisami prawa i pełnomocnictwami, w szczególności na podstawie: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach,  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

 

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Dzieci  odbywa się w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Koszarawie obowiązków określonych przepisami prawa albo jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 

5. Odbiorcy danych osobowych
 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt IV odbiorcami Pani/Pana/Dzieci danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana/Dzieci dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dzieci dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 

7. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  • dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,
  • usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  • ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
  • przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych.
     

8. Prawo do wycofania zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych do momentu jej wycofania.
 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dzieci danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana/Dzieci danych osobowych może być wymogiem:
a) ustawowym, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana/Dzieci dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Narzędzia dostępności
Facebook