Celem konkursu, który odbywa się od 2 stycznia do 16 kwietnia 2012 r., jest m.in. wzmacnianie więzi rodzinnych, kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej poprzez kontakt z literaturą oraz kreowanie mody na czytanie.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie fotografii w postaci papierowej w formacie A4 obrazującej wspólne czytanie. Fotografia powinna przedstawiać rodzinne czytanie. Nagrodami są zaproszenia do Parku Rozrywki i Edukacji Dream Park w Ochabach oraz książki. Szczegółowe zasady konkursu zostały opisane w regulaminie, który znajduje się w załączniku poniżej.

Zapraszamy do udziału!

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „FAMILIJNA PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ”


1.    PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu jest Forno Sp. z o.o., zarządzająca Parkiem Rozrywki i Edukacji Dream Park w Ochabach oraz Biblioteka Miejska w Cieszynie.
    1.2. Współorganizatorem konkursu jest Biblioteka Śląska w Katowicach.
    1.3. Celem konkursu jest:
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej poprzez kontakt z literaturą,
 • kreowanie mody na czytanie.
1.4. Konkurs ma zasięg wojewódzki. Kierowany jest do bibliotek publicznych i mieszkańców województwa śląskiego.
1.5. Na konkurs należy zgłaszać fotografie przedstawiające czytającą rodzinę.
1.6. W pierwszej kolejności do konkursu zgłaszają się biblioteki publiczne, które następnie promują przedsięwzięcie wśród mieszkańców (np. wieszają w swojej siedzibie plakat, udostępniają regulamin, zamieszczają informację na własnej stronie internetowej lub w innych serwisach).
1.7. Autorzy zdjęć dostarczają fotografie w wersji papierowej do wybranych, biorących udział w konkursie placówek bibliotecznych.

1.8. Biblioteki przesyłają zebrane fotografie konkursowe na adres Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

1.9.    Na każdą z bibliotek przypada jedna nagroda, którą otrzymuje autor zwycięskiego zdjęcia.2.    PRZEPISY DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW ORAZ NADSYŁANYCH PRAC

2.1. Autorzy zdjęć
2.1.1. W konkursie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, mieszkające w województwie śląskim.
2.1.2. Zgłaszający swoje zdjęcie może reprezentować tylko jedną, biorącą udział w konkursie bibliotekę.

2.1.3. W konkursie uczestniczyć może wyłącznie osoba, która na co dzień nie zajmuje się wykonywaniem zdjęć zawodowo (nie czerpie z wykonywania fotografii korzyści majątkowych).

2.2. Biblioteki
2.2.1. Do konkursu może przystąpić każda biblioteka publiczna z województwa śląskiego.
2.2.2. Zadaniem bibliotek jest promowanie konkursu, wstępna weryfikacja prawidłowości zgłoszeń, zebranie zdjęć od uczestników oraz przesłanie ich pocztą tradycyjną na adres Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
    2.2.3. Biblioteki chcące wziąć udział w konkursie zgłaszają uczestnictwo na adres e-mail: instruktor@biblioteka.cieszyn.pl

2.3. Prace konkursowe i terminy
    2.3.1. Każdy z autorów może zgłosić tylko jedno zdjęcie, wyłącznie w postaci tradycyjnej (papierowej), w formacie A4 (210 mm x 297 mm).
2.3.2. Fotografia powinna przedstawiać czytającą rodzinę (np. dzieci, rodziców, dziadków).
2.3.3. Na zdjęciu muszą znaleźć się minimum dwie osoby.
2.3.4. Na dostarczonych fotografiach nie mogą znajdować się żadne znaki, cyfry (np. data, godzina).
         2.3.5. Praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie, z uwzględnieniem tytułu zdjęcia, imienia i nazwiska autora, adresu, telefonu kontaktowego, adresu e-mail.
    2.3.6. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych zdjęć.
    2.3.7. Konkurs trwa od 2 stycznia do 16 kwietnia 2012 r. Jest to okres, w którym autorzy zdjęć dostarczają zdjęcia do bibliotek.
2.3.8. Zebrane prace biblioteki wysyłają na własny koszt do 20 kwietnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem „Familijna przygoda z książką”, na adres:
    Biblioteka Miejska
ul. Głęboka 15
43-400 Cieszyn


3.    JURY I NAGRODY

    3.1. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia konkursu z ramienia organizatora zostanie powołana pięcioosobowa Komisja Konkursowa. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało:
 • zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim prawidłowo zgłaszającym się bibliotekom i autorom zdjęć,
 • wybór zwycięzcy z każdej biblioteki publicznej biorącej udział w konkursie,
 • udział w czynnościach wydawania i odbioru nagród, sprawdzenie posiadanych uprawnień do odbioru nagrody przez laureatów,
 • rozpatrywanie reklamacji,
 • podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z konkursem,
 • podejmowanie decyzji w kwestiach wykluczenia uczestników lub laureatów z konkursu,
 • Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wykluczenia prac lub dowolnego uczestnika, laureata bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy zgłoszona fotografia naruszałaby prawo, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub uczucia religijne,
 • decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

3.2. W konkursie zostaną przyznane nagrody:
 • rodzinne wejście do Parku Rozrywki i Edukacji Dream Park w Ochabach i korzystanie ze wszystkich atrakcji na zasadach biletu Max Dream dla laureatów,
 • książki ufundowane przez  Bibliotekę Miejską w Cieszynie i Bibliotekę Śląską w Katowicach.
3.3. Liczba pierwszych miejsc uzależniona jest od liczby biorących udział w konkursie bibliotek.
3.4. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą (tradycyjną lub elektroniczną).
3.5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 czerwca 2012 r. podczas V Międzynarodowego Festiwalu Czytania nad Olzą.4.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     4.1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z:
 • uznaniem warunków regulaminu konkursu,
 • wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska uczestnika w materiałach związanych z konkursem,
 • przekazaniem autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie i zwielokrotnienie tj. wytworzenie dowolną techniką egzemplarzy pracy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,
 • wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich poprzez ich utrwalenie i zwielokrotnienie technikami opisanymi powyżej,
 • rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji wytworzonych egzemplarzy;
 • oświadczeniem, iż uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonych fotografii, a także że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich,
 • zapewnieniem, że każda osoba, której wizerunek widnieje na nadesłanej fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku,
 • zobowiązaniem wobec organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść organizator w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi,
 • wyrażeniem zgody na przekazanie praw do wykorzystania zwycięskich prac we wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem organizatora z tytułu wykorzystania przez niego zwycięskich prac konkursowych,
 • wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, z późn. zm.
    4.2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
    4.3. Osoby odpowiedzialne za realizację konkursu:
 • Beata Parchańska, Biblioteka Miejska w Cieszynie, tel. 33 8524883, e-mail: instruktor@biblioteka.cieszyn.pl
 • Ewelina Legierska-Drewniak, Dream Park Ochaby, tel. 665 201 065, e-mail: ewelina.drewniak@dream-park.pl

 

 

 

 

 

Narzędzia dostępności
Facebook